മിസ്സ്ലാംടാവ് 3D റിയൽ മിങ്കോ ഫേസ്ബുക്ക് കൈകൊണ്ട് നീണ്ട വിസ്സി സോഫ്റ്റ് ഫെയ്ക്ക് കണ്മഴകൾ XMZ09

മിസ്സ്ലാംടാവ് 3D റിയൽ മിങ്കോ ഫേസ്ബുക്ക് കൈകൊണ്ട് നീണ്ട വിസ്സി സോഫ്റ്റ് ഫേക്ക്

$ 7.91 USD

അളവ്

വിവരങ്ങൾ

മിസ്സ്ലാംടോട് ഏകദേശം യഥാർത്ഥ മിങ്ക് കണ്പീലികൾ:
യഥാർത്ഥ മിങ്ക് രോമങ്ങൾ (ക്രൂരതയില്ലാത്തത്) നിർമ്മിച്ചതാണ്.
കാഴ്ച്ചയിൽ 3D ഫലമുണ്ട്. ചാട്ടത്തിന്റെ ബാൻഡ് മൃദുലവും സുഖപ്രദവും ധരിക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ്.
നിങ്ങൾ കണ്മണി പശ ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാൽ ഇത് ശുദ്ധമാകും. ഉചിതമായ രീതിയിൽ ധരിക്കുന്നതിനായി ഇത് 20-30 സമയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക