മിസ്സ്ലാംകോഡ് 16 ലൈനുകൾ വർണങ്ങൾ റെയിൻബോ കണ്പീലിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിറം തെറ്റായ വ്യാജ അഭിമുഖം കണ്പോളകൾ കണ്ണ് eyeshash 0.07 / 0.10 XXXpc / lot

മിസ്‌ലാമോഡ് 16 ലൈനുകൾ നിറങ്ങൾ റെയിൻബോ കണ്പീലികൾ വിപുലീകരണ നിറം വ്യാജ വ്യാജം

$ 7.79 USD

ചുരുൾ
വണ്ണം
ദൈർഘ്യം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

1 lote =എൺപത് ബന്ദേജ

1 bandeja =16 ഫിലാസ്

എസ്പെസർ:0,07 / 0,10

കർവൽ:സി / ഡി

രേഖാംശ única: 9mm / 10mm / 12mm / 14mm / 15mm en diferentes bandejas.ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക