വൈ-ടിപ്പുകൾ സൂപ്പർ മാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ലാഷ് എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ 16 വരികൾ

Y-Tips Super Matte Flat Lash Extensions 16 Rows - MISSLAMODE

$ 9.89 USD

വണ്ണം
ചുരുൾ
ദൈർഘ്യം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

✅ Matte Deep Black Finish Make More Thickner Look With Special Light Weight. Softer Frame Line and texture due to its split tip.

✅ Ellipse flat eyelash extension has a slightly oval shape, different from other classic eyelash extensions, large touch area with real eyelash, more fastness, long duration, which is easily creating volume and natural-looking.

✅ The material of classic ellipse flat eyelash extension: lighter and softer, easily creating volume and natural-looking, soft and comfortable to wear.

✅ As Wholesale, Large Quantities To Buy The False Eyelashes Please Contact Us. FREE LOGO. Also, we have good after custom service, if you do have any more problems around quality, please contact us, we will try our best help your guys fix.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക