കണ്ണാടി എക്സ്റ്റെൻഷൻ 10 പേരുകൾ / സെറ്റ് മിസ്സോലോഡ് ഹൈഡ്രോ ജെൽ ഐ പച്ച്

കണ്ഫ്യൂഷന് എക്സ്റ്റന്ഷന് 25 പേരുകള് / സെലാമിനു വേണ്ടി മിസ്സ്ലാംടോട് ജെല് ഐ പാച്ച്

$ 6.69 USD $ 7.89 USD

ലോത്ത്
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

പൂർണ്ണ ജെൽ, സൂപ്പർ നേർത്ത കണ്പാച്ചുകൾ, thinnest 0.43 മി.

നിങ്ങളുടെ മുഖചിത്രത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമാവുമോ?

10 ജോഡി / പായ്ക്ക്.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക