കണ്മണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് മിസ്സലാം കോഡ് റേഡിയോ ജേഡ് സ്റ്റോൺ

കണ്മണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് മിസ്സലാം കോഡ് റേഡിയോ ജേഡ് സ്റ്റോൺ

$ 3.02 USD $ 3.90 USD

ലോത്ത്
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

Drop glue on it while applying eyelash extensions, glue will dry slower on it because of its cool and smooth surface

വ്യാസമുള്ള: 5cm

Can be used with glue palette to protect the surface.

Free shipping from 1pc!

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക