പ്രൊഫഷണൽ സലൂൺ ഉപയോഗിക്കുവാനായി മിസലോഡ് GS09 സുവർണ വർണ്ണ സാമഗ്രികൾ കണ്പോളകളുടെ വിപുലീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ

പ്രൊഫഷണലായ മിസലേഡ് GS09 ട്വസറുകൾ പതചാൽ വിപുലീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ

$ 12.26 USD

അളവ്

വിവരങ്ങൾ

GS09 HONORABLE GOLDEN COLOR TWEEZERS പ്രത്യേകിച്ച് 3D വോളിയം മിങ്ക് കണ്ഠം വിപുലീകരണം Lashes സൗജന്യ ഷിപ്പിംഗിനായി


ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


5 നക്ഷത്ര
4 നക്ഷത്ര
3 നക്ഷത്ര
2 നക്ഷത്ര
1 നക്ഷത്ര

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക