വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

Myeyelashstore.com ലേക്ക് സ്വാഗതം! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyalashstore" അല്ലെങ്കിൽ "Company") www.myeyelashstore.com സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററാണ്.

ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ ബ്രൗസുചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ (ഈ "നിബന്ധനകൾ") നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യരുത്. ഈ പോസ്റ്റിങ്ങ് അപ്ഡേറ്റുചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം Myeyelashstore.com ൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ തവണയും ഈ നിബന്ധനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം മാറ്റങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നതായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഈ നിബന്ധനകളുമായി ഉടമ്പടിയിൽ നിങ്ങൾ കരാർ ഉണ്ടായിരിക്കും ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും("ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം നിബന്ധനകൾ"), Myeyelashstore.com എന്നിവ സ്വകാര്യതാനയം ("സ്വകാര്യത നയം"), അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ.

സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ, പരിമിതമായ, കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകാത്തതും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതുമായ ലൈസൻസ് നൽകുന്നു. സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനും സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്തെ മാറ്റുന്നതിനോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിറുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ അവകാശം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിഴവ് കൂടാതെ സൈറ്റിന്റെ ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാം. സൈറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കൽ

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാണിജ്യേതര സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനും ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിനുമായി മാത്രം സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. സൈറ്റിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതോ, അപ്ലോഡുചെയ്യുന്നതോ, പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതോ ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം ആശയവിനിമയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അത്തരം ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. സൈറ്റിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോഗം Myeyelashstore.com ന്റെ മുൻ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. Myeyelashstore.com ന്റെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം പകർത്തിയോ, പരിഷ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയോ കൈമാറുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ വിൽക്കുകയോ ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്.

സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിന്, എല്ലാ അംഗങ്ങളും (ഈ നിബന്ധനകളുടെ 4 വിഭാഗത്തിൽ ചുവടെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്) ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പ്രത്യേകമായി നിരോധിക്കുന്നു:

  • മറ്റൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യത അവകാശം എന്നിവയുടെ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക;
  • തെറ്റായതോ തെറ്റായതോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങൾ;
  • ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ബാദ്ധ്യത ഉയർത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ നിയന്ത്രണമോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുക;
  • സൈറ്റുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ Myeyelashstore.com ന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സുരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അനധികൃത ആക്സസ് നേടുന്നതിന് സൈറ്റിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; ഒപ്പം
  • മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കപ്പൽ ചരക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക

വാണിജ്യമുദ്രകൾ

സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Myeyelashstore.comlashes.com ൻറെ എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും സർവീസ് മാർക്കുകളും വ്യാപാര നാമങ്ങളും Myeyelashstore.com ലാഷേശിന്റെ വ്യാപാരമുദ്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്രകളാണ്.

രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പാസ്വേർഡുകൾ

സൈറ്റിൽ ചില സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് നിർദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സത്യസന്ധമായിരിക്കണം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവെയ്ക്കാൻ പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. നൽകുന്ന പാസ്വേഡുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷണം നൽകണം. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവാക്കിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും, അത്തരം പാസ്വേഡുകളിൽ സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം. അറിയിപ്പോടെയോ അല്ലാതെയോ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സേവനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ വായിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം.

എലൈറ്റ് സബ്ബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ

Myeyelashstore.com രണ്ട് എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: പ്രതിമാസ (പ്രതിമാസം ബില്ലുചെയ്യുന്നത്), പ്രീപെയ്ഡ് വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ. ദയവായി എലൈറ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ബാധകമാവില്ല / ലോയൽറ്റി പോയിന്റുകൾ നൽകില്ല, മറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

സ്വപ്രേരിതമായ പുതുക്കൽ നിബന്ധനകൾ

Myeyelashstore.com എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പുതുക്കലിന് വിധേയമായി, നിങ്ങൾ ഈ അംഗീകാരം നിർത്തലാക്കാൻ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് വരെ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാതെയാണ്, മെയ്ലാഷ്സ്റ്റോർ.കോം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പേയ്മെന്റ് രീതിക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രതിമാസ) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെയ്മെന്റ് രീതി മാറ്റാൻ. Myeyelashstore.com യുക്തിപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച ചാർജുകളെ അത്തരം അറിയിപ്പ് ബാധിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

എലൈറ്റ് മാമ്പിൾ സബ്ടൈറ്റിലുകൾ

ഒരു എലൈറ്റ് പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ നിലവിൽ നിലവിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്ക് മുതൽ പ്രാബല്യവും ആവർത്തന പേയ്മെന്റ് ചാർജും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം Myeyelashstore.com നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് കാർഡ് കാലഹരണപ്പെട്ട തീയതിക്ക് ശേഷം.

ഓട്ടോമാറ്റിക് എലൈറ്റ് പ്രതിമാസം റിവേഴ്സ് ടേമുകൾ

തുടർച്ചയായ മാസ കാലയളവുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വയമേവ പുതുക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കൽ റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പ്രതിമാസ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പെയ്മെന്റ് രീതി യാന്ത്രികമായി ചാർജ് ചെയ്യും.

പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്കായി റദ്ദാക്കൽ നയം

ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് പ്രതിമാസ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് (i) നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും അവിടെ റദ്ദാക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാനും കഴിയും, (ii) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്‌ക്കുക misslamode@126.com ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലാവധിയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം.

എലൈറ്റ് ആനുകാലിക സബ്ബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ

ഒരു വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കായി ഒരു പ്രാരംഭ പ്രീ-പേയ്മെന്റ് സവിശേഷതയും തുടർന്നുള്ള വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കിലുള്ള ആവർത്തന വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കൽ ഫീസും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് കാർഡ് കാലഹരണപ്പെട്ട തീയതിക്കുശേഷം Myeyelashstore.com പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത എല്ലാ ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെ, റദ്ദാക്കൽ വരെ.

ഓട്ടോമാറ്റിക് എലൈറ്റ് ആനുകാലിക പുതുക്കൽ നിബന്ധനകൾ

ഓരോ വാർഷിക എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലാവധിയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു വർഷത്തെ മറ്റൊരു കാലത്തേയ്ക്ക് യാന്ത്രികമായി നീട്ടപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പണമടയ്ക്കൽ രീതി യാന്ത്രികമായി നിങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ എലൈറ്റ് വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്ക് എലൈറ്റ് വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കൽ നിരക്ക് ഈടാക്കും എലൈറ്റ് വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കൽ.

എല്ലാ വാർഷിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്കുള്ള റദ്ദാക്കൽ പോളിസി

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ എലൈറ്റ് വാർഷിക സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് വാർ‌ഷിക സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ‌ പുതുക്കൽ‌ റദ്ദാക്കുന്നതിന്, അന്നത്തെ നിലവിലെ വർഷത്തേക്ക്‌ നിങ്ങൾ‌ ബില്ലുചെയ്‌തതിനുശേഷം ഏത് സമയത്തും, നിങ്ങൾക്ക് (i) നിങ്ങളുടെ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ റദ്ദാക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാം, (ii) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക misslamode@126.com ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യും.

എലൈറ്റ് സബ്ബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്കുള്ള റിട്ടേണുകൾ & എക്സ്ചേഞ്ച്സ്

എലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനു കീഴിൽ വാങ്ങിയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും Myeyelashstore.com റിട്ടേൺ & എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസിക്ക് വിധേയമാണ്.

പണം മടക്കിനൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പണം മടക്കി നൽകണം.

ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രം ഈടാക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും (ഇതിൽ വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്നു); ഉല്പന്നത്തിന്റെ മടക്കസന്ദർശനത്തിനായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല.

ഓട്ടോ-റെയിൻ പ്രോഗ്രാം:

നിങ്ങളുടെ ലേഷ് വിതരണത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്വയം-നവീകൃത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് (1 / 3 / 6 മാസ ഇൻക്രിമെന്റുകൾ) പ്രോഗ്രാമിലെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രാഥമികവും ആവർത്തന പേയ്മെന്റ് ചാർജും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ റീട്ടെയിൽ വിലയുടെ അളവിലും നിങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കും, നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് കാർഡ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് ശേഷം Myeyelashstore.com പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെ. ദയവായി ഓട്ടോ-റിനെയിൻ പ്രോഗ്രാം വാങ്ങലുകൾക്ക് ലോയൽറ്റി പോയിന്റുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളുമായി ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല

ഓട്ടോ-ഡെലിവറി ഡെറിവറി ടേം

ഓട്ടോമാറ്റിക് പുതുക്കൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആവൃത്തിയിലുള്ള സ്വപ്രേരിത പരിപാടിയിൽ സ്വപ്രേരിതമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരും (ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ 3 മാസവും) കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പണമടയ്ക്കൽ രീതി യാന്ത്രികമായി ഈടാക്കുന്നത് മാസത്തിലെ എൺപതാം തീയതിയിൽ ഡെലിവറി നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ സൈറ്റിലെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് നിലവിലെ റീട്ടെയിൽ വില.

ഓട്ടൊ-പുതുവൽ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാൻസലേഷൻ പോളിസി

ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ യാന്ത്രിക പുതുക്കൽ റദ്ദാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് (i) നിങ്ങളുടെ അക്ക to ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ റദ്ദാക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാം, (ii) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക misslamode@126.com ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യും.

ഓട്ടോ-വീണ്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി റിട്ടേണുകളും എക്സ്ചേഞ്ചുകളും

ഓട്ടോ - പുതുക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനു കീഴിൽ വാങ്ങിയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും Myeyelashstore.com റിട്ടേൺ, എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസിക്ക് വിധേയമാണ്.

അധിക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

നിർദ്ദിഷ്ട ഉൽപനങ്ങൾ, ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ഓർഡർ, ഷിപ്പിംഗ് നയങ്ങൾ, മടങ്ങുക നയങ്ങൾ, അംഗത്വ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ (ഉൾപ്പെടെ) ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം നിബന്ധനകൾ) ("അധിക നിബന്ധനകൾ"), അധിക നിബന്ധനകൾ ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഭാഗഭാക്കാണ്. ഈ നിബന്ധനകളും അധിക നിബന്ധനകളും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അധിക നിബന്ധനകൾ നിയന്ത്രിക്കാം.

മോശമായ സംരക്ഷണം

ഞങ്ങളുടെ ഓർഡർ പ്രൊസസ്സർ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വഞ്ചനയ്ക്കോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അനധികൃതമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓർഡറുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സംശയിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം കാരണം ഒരു ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വഞ്ചനാപരമായ, അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ നിരസിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫോൺ നമ്പറോ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ചില വിലാസങ്ങളിൽ റദ്ദാക്കാനോ ചില വിലാസങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് മടങ്ങിവരാനോ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെയും വഞ്ചനയെയും മറ്റ് അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഈ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ട്രാൻസാക്ഷൻ

സൈറ്റ് വഴി ലഭ്യമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (അത്തരം വാങ്ങൽ, ഒരു "ഇടപാട്"), പരിധിയില്ലാതെയും, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ, കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപാടിന് ഉചിതമായ ചില വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നിങ്ങളുടെ ബില്ലിംഗ് വിലാസം, നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ. ഏതൊരു ഇടപാടിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (കളിൽ) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പേയ്മെന്റ് രീതി (കൾ) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ ​​വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പൂർത്തീകരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അത്തരം വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾ Myeyelashstore.com ന് അനുവദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷന്റെ അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സൈറ്റില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതോ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും റെഫറൻസുകളും ഫീച്ചറുകളും ഉള്ളടക്കവും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉല്പന്നങ്ങളും വിലയും നോട്ടീസ് കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ചില തൂക്കങ്ങൾ, അളവുകൾ, മറ്റ് വിവരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഏകദേശ കണക്ക്.

സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഈ ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനോ നൽകാനോ കഴിയില്ല. ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ രസീത്, കൈവശം വയ്ക്കുക, ഉപയോഗിക്കൽ, വിൽപ്പന എന്നിവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രാദേശിക, സംസ്ഥാന, ഫെഡറൽ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ (മിനിമം പ്രായം ആവശ്യകതകൾ ഉൾപ്പെടെ) മനസിലാക്കാനും അനുസരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു ഓർഡർ നല്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നിർദേശിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിയമപരമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ, മുൻകൂർ അറിയിപ്പോടെയോ അല്ലാതെയോ, Myeyelashstore.com അവകാശം നൽകുന്നു:

(i) ലഭ്യമായ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പരിധി അല്ലെങ്കിൽ സേവനം നിർത്തലാക്കൽ
(ii) കൂപ്പൺ, കൂപ്പൺ കോഡ്, പ്രമോഷണൽ കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമാന പ്രൊമോഷൻ എന്നിവയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക
(iii) ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇടപാടുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ;
(iv) ഏതെങ്കിലും ഉത്പന്നമോ സേവനമോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിനെ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

സൈറ്റിൽ ഒരു ഓർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Myeyelashstore.com ൽ ഒരു കരാർ കടത്തുകയും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയ്ക്ക് സൈറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ നിരക്കുകൾക്കും, വിലയിൽ (ഇ) വിലയിൽ അത്തരം ചാർജ്ജുകൾ എപ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, എല്ലാ ഷിപ്പിംഗ്, കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ചാർജുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് ബാധകമായേക്കാവുന്ന ഏത് ടാബുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

ഉല്പ്പന്ന വിവരം; പരിമിതികൾക്കുള്ള പരിമിതി

സമയാസമയങ്ങളില് അംഗങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതു ഉള്ളടക്കവും ഒഴികെ, സൈറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള് പൂര്ണ്ണവും വിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് നാം പരിശ്രമിക്കും. ചില വിവരങ്ങൾ വിലനിർണ്ണയ പിശകുകൾ, ടൈപ്പിഗ്രാഫിക്ക് പിശകുകൾ, മറ്റ് പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ ബാധ്യതയില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം. അംഗങ്ങൾ വാങ്ങിയ അളവിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താനും ഒരു നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിഷ്ക്കരിക്കാനും താൽക്കാലികമായി നിർത്താനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അംഗീകാരം നൽകാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ വിവരിച്ച എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.

ഉടമസ്ഥാവകാശ അവകാശങ്ങൾ

സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഉള്ളടക്കം (അംഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഉള്ളടക്കമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന്), മെറ്റീരിയലുകൾ, വാചകം, ഇമേജുകൾ, വീഡിയോകൾ, ഗ്രാഫിക്സ്, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, ലോഗോകൾ, ബട്ടൺ ഐക്കണുകൾ, സംഗീതം, സോഫ്റ്റ്വെയർ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു. Myeyelashstore.com അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസർമാർ എന്നിവ പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്രയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, വിൽക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക, പകർത്തുക, പുനരാവിഷ്കരിക്കുക, സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക, പൊതുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക, പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക All Myeyelashstore.com ലോഗോ (അലങ്കാര വി ഡിസൈൻ, വി ഡിസൈൻ, വി ഡെസൈസ്, മൈയാഷാസ്സ്റ്റോർ.കോം ഡിസൈൻ), FLUFFNN, FLUFF'N THICK, ലൈവ് ഇൻ ലഷീസ് എന്നിവയാണ് Myeyelashstore.com, Inc. യുടെ രജിസ്ടർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്രകൾ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. ഈ നിബന്ധനകളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല കൂടാതെ സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഈ നിബന്ധനകളില് നല്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മൈലേലാഷ്സ്റ്റോർ.കോം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനറൽ ഡിസ്ലൈമാഴ്സ്

നിങ്ങൾ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും റിസ്ക് എടുക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ "LINKED" സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും മെർച്ചാൻഡീസി, കൂടാതെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ "ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ" കൂടാതെ "ലഭ്യമായത് പോലെ" നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മോത്തരവാദിത്തം, കൂടാതെ വ്യക്തമായി അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ വ്യാപാരയോഗ്യതയുടെ സൂചിത വാറന്റികൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, അതിരുകവിഞ്ഞ, സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത എന്നിവ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ. പ്രത്യേകിച്ചു, എന്നാൽ പരിമിതയില്ലാത്ത, Myeyelashstore.com ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല: (1) ഈ സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയുള്ളതും കൃത്യതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമാണ്; (2) ഈ സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ അനാവശ്യമായോ ഭാഗികമായോ ഉള്ളതും; അല്ലെങ്കിൽ (3) പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹാർമ്മൽ ഘടകങ്ങളുടെ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ. Myeyelashstore.com നിങ്ങളുടെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ടുചെയ്യാനോ ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മെയിലിഡാഷ്ടൺ വെബ് സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാറണ്ടികളും നൽകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായി മാത്രം ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല Myeyelashstore.com സൈറ്റുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, ലഭ്യത, അനുയോജ്യത അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് Myeyelashstore.com യാതൊരു പ്രതിനിധാനങ്ങളും വാറന്റികളും നൽകില്ല. സൈറ്റിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഉറപ്പോ കോർപ്പറേറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകയോ, ഉറപ്പുനൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല Myeyelashstore.com.

നിരാകരണം - പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ

ഉൽപന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ഉദാ. ഉൽപന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ) ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിവരദായക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവർത്തനവും എടുക്കരുത്. ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേഷ്ടാവിനു പകരമാവില്ല. എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന ലേബലുകൾ, പാക്കേജിംഗ് ഇൻസൈറ്റുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിർമ്മാതാക്കളുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും കർശനമായി പിന്തുടരുകയും ഉചിതമായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം.

നികുതികൾ

നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയും ബാധകമായ വിൽപ്പന നികുതിയും; നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം, വിൽപ്പന നികുതി നിരക്ക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക വിൽപ്പന നികുതി. ഇന്റർനെറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്താവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം നികുതി ഈടാക്കും.

നഷ്ടപരിഹാര

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, ചെലവുകൾ, നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ, നഷ്ടപരിഹാരം, ചെലവുകൾ, ചെലവുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും, തടസ്സപ്പെടുത്താനും, മൈലേലാഷ്സ്റ്റോർ.കോം, അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, സബ്സിഡിയറികൾ, ഡിവിഷനുകൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്റുമാർ, നിങ്ങളുടെ നിയമലംഘന ഉപയോഗം, ഈ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ നയം, നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിയമലംഘനം ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങൾ.

ബാധ്യതാ പരിമിതി

Myeyelashstore.com ന്റെ ഭാഗത്തു് അവ്യക്തമായ തത്വശാസ്ത്രവും റിക്ലെസ്സസ് കോണ്ട്രാക്ടും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മെയ്ലാഷ്സ്റ്റോർ.കോം, അതിന്റെ പേറ്റന്റ് കമ്പനിയായ, സബ്സിഡിയറികൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവൽകൃത ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്റുമാർ, വിജയികൾ, സബ്സിഡിയറുകൾ, വിതരണക്കാർ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഈ സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയ്ക്ക് നേരിട്ടോ, അപൂർവ്വം, പ്രത്യേകമോ, സാന്ദർഭികമോ, പരിതാപകരമോ, അനുകരണീയമായോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ ഉടമയുടെയോ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ (ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ നഷ്ടം, നാശത്തിന്റെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നഷ്ടം) ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാറന്റി, കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോർഡ് (NEGLIGENCE) എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സൈറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അമിത ശേഷി. Myeyelashstore.com, അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾക്കോ ​​ഉള്ള ADVISED അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ IF. Myeyelashstore.com ന്റെ ഭാഗത്തുതന്നെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മാർക്കണ്ഡ്രം, റിക്ലെസ്സസ് കോണ്ട്രാക്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, Myeyelashstore.com ൻറെയോ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകൾ, ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്റുമാർ, വിജയികൾ, സബ്സിഡികൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവരുടെ ആകെ ഉത്തരവാദിത്തം , അഫിലിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും, നഷ്ടങ്ങൾക്കും, നഷ്ടങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്, വാറന്റി, കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോർട്ട് (നിരാലംബം), നിങ്ങൾ Myeyelashstore.com- ൽ അടച്ച തുക ഈ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. സൈറ്റിനൊപ്പം ലഭ്യമായ എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും സേവനങ്ങൾക്കും മുൻ ഖണ്ഡിക ബാധകമാകുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

നഷ്ടം റിസ്കി

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റില് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഏത് കച്ചവടക്കവും ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി കാരിയറിലൂടെ ഷിപ്പുചെയ്യും. തത്ഫലമായി, അത്തരം വ്യാപാരത്തിനുള്ള നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ തലക്കെട്ടും അപകടസാധ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് കാരിയർക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ കൈമാറും.

WAIVER; REMEDIES

Myeyelashstore.com ൻറെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ലാഷ്ടോസ്റ്റോർ.കോമിലെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തിൻറെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ലാഷ്ടോസ്റ്റ്.കമ്പ്യൂട്ടർ റദ്ദാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരം വലതുപക്ഷത്തെ തുടർന്നു വയ്ക്കുകയോ മൈയ്യെൽസ്റ്റോർ.ഒ. ഈ നിബന്ധനകളിലെ അതേ ലംഘനത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലധികം ലംഘനം. Myeyelashstore.com ന്റെ ഈ അവകാശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും Myeyelashstore.com നും ഇടയിലുള്ള മറ്റ് ബാധകമായ കരാറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും, കൂടാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശത്തിന്റെയോ വ്യായാമത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി നടപ്പിലാക്കാൻ മൈലേലാഷ്ടോറിന്റെ അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയില്ല.

ചോദ്യങ്ങൾ: ഈ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം misslamode@126.com

നിങ്ങൾ വിജയകരമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു!