കണ്മഷി വിപുലീകരണത്തിനായി മിസ്സ്ലാംode എയർ ബ്ലോവർ

Misslamode Air Blower for eyelash extension

$ 4.49 USD $ 5.29 USD

ഭൂരിഭാഗം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

Made from soft rubber and hard plastic, used to dry glue after they are applied on lashes.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക