കണ്പോളെ നീരുവാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മിസ്സ്ലാംകോഡ് 3M കണ്പോളറ്റ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു

$ 12.00 USD $ 15.00 USD